Porto Seguro - BA
6
VHF
Band Bahia (Band) Mono Jean Michel
21/07/2008
7
VHF
TV Aratu (SBT) Mono Jean Michel
21/07/2008
9
VHF
TV Santa Cruz (Globo) Mono 21/08/2008
11
VHF
TV Sul Bahia (RIT) Mono Jean Michel
21/07/2008
13
VHF
TVE Bahia (TV Brasil) Mono EduGS
06/01/2016
19
UHF
Record TV Cabrália (Record) Mono EduGS
26/07/2015
7.1 20
UHF
Record TV Cabrália (Record) Estéreo EduGS
18/11/2016
9.1 29
UHF
TV Santa Cruz (Globo) Estéreo Fernando2008
15/05/2014
31
UHF
TV Novo Tempo (Rede) Mono EduGS
14/11/2016
6.1 42
UHF
Band Bahia (Band) Estéreo Fernando2008
09/06/2014
LEGENDA HDTV Standard Analógico
PARCEIROS